Serapeion Logo

Man bör lära sig att identifiera tidiga tecken på bristande stress- hantering. Dessa är upplevelser av fysiskt obehag eller känslomässig otillräcklighet. Om stressen griper djupare in i personligheten blir vår självuppfattning påverkad. Den första graden av detta kallar vi för ”leende depression”. En japansk haiku-dikt beskriver detta tillstånd:

Utan att synas i ansiktet
ett ting tynar bort och dör
i denna världs mitt
--det är människans hjärtas blomma.
Vi känner då inte att vi lever, utan lever som om vi lever. Det finns inget i vårt liv som längre ger någon känslomässig resonans. Detta är ofta relaterat till skam och skuldkänslor. En stor del av underliggande stress är således relationsbetingad till partners, chefer och föräldrar. Vi har ofta en diffus uppfattning om andras förväntningar, som vi vill leva upp till. Detta gör att vi känner oss otillräckliga eller t.o.m. mindervärdiga. Vi behöver då en förmåga att konfrontera och hantera affektiv information. Detta innebär att ta till sig egna och andras negativa känslor utan förnekanden. Genom mental träning under djupavslappning går det att ta fram de inre resurser som krävs för att ta itu med vardagslivets konflikter och förtretligheter så att inte dessa blir till personliga problem.

"Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft utan genom att falla ofta".

Det behövs alltså inte så stora stressfaktorer, men om de är många på en gång och oupphörligen återkommer så leder detta till en psykisk avtrubbning. Den underliggande ångesten kan ha uppkommit genom en traumatisk händelse som inte är medveten. Först bör eventuella trauman resp. mikro-trauman identifieras innan man kan gå vidare för att hantera den dagliga stressen.

Dagligdags möter vi människor som det är svårt att samarbeta med. De har tidiga störningar som konsoliderats till en djup misstro mot omgivningen. Dessa människor kan förefalla resistenta mot all typ av behandling eftersom de inte litar på någon. De har alltid varit utsatta för stress och märker inte själva sitt eget negativa förhållningssätt. Denna attityd gör ofta andra människor i omgivningen stressade utan att de vet varför. En chef med stark misstro inverkar menligt på hela verksamheten. I sådana fall får man arbeta med en hel grupp för att få den att kommunicera och fungera tillitsfullt.